PGS.TS Trần Văn Hiếu

Nhóm nghiên cứu Y Sinh học GMIF; Phòng thí nghiệm Cảm biến Sinh học; Bộ môn Công nghệ Sinh học Phân tử – Môi trường, Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự Nhiên, ĐHQG-HCM