PGS.TS Nguyễn Phương Thảo

Khoa Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM

Định hướng nghiên cứu:

  • Sinh học phân tử
  • Kỹ thuật gen
  • Dẫn truyền tín hiệu tế bào