Huỳnh Chấn Khôn

Khoa Kỹ thuật Y Sinh, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM