Trương Minh Chương

Khoa Quản Lý Công Nghiệp, Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM