Nguyễn Ngọc Phương Uyên

Nhóm nghiên cứu Vi sinh y học, Trường Đại học Quốc tế ĐHQG-HCM