TS Hà Thị Thanh Hương

Nhóm nghiên cứu Sức khoẻ não bộ, Khoa Kỹ thuật Y Sinh, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM