Huỳnh Thục Quyên

Nhóm nghiên cứu Vi sinh y học, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM