Dương Bảo Châu

Nhóm nghiên cứu Vi sinh Y, Khoa Công nghệ sinh học, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM